Poučení o zpracování osobních údajů

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, Plzeň 30100, IČ: 49777513 jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa
a osobní údaje Vašeho dítěte v rozsahu:
  • jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, studovaná škola a ročník studia, v případě, že bylo z Vaší strany vyplněno, také e-mailovou adresu a telefonní číslo
na základě registrace Vašeho dítěte na letní univerzitu JuniorFEL, aby mohla zajistit jeho účast na letní univerzitě JuniorFEL. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – zpracování osobních údajů je nutné pro splnění smlouvy či pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy. Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků JuniorFEL, administrace a organizace průběhu JuniorFEL, komunikace s účastníky a jejich zákonnými zástupci o konání JuniorFEL, identifikace registrovaných účastníků s ohledem na kontrolu jejich účasti na JuniorFEL v minulých letech a pojištění účastníků během konání JuniorFEL.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště a osobní údaje Vašeho dítěte v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště budou zpracovávány po dobu pěti let od doby registrace (identifikace dítěte za účelem kontroly účasti dítěte na minulých ročnících JuniorFEL).  Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou zpracovány za účelem pojištění účastníků po dobu vymezenou platnou legislativou. Pojištění zajistí UNIQA pojišťovna a.s. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku od okamžiku registrace.

ZČU je oprávněna použít Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte pouze v souladu s výše uvedenými účely, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. ZČU je dále oprávněna poskytnout Vaše osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se ZČU na dosažení zmíněných účelů. S takovými subjekty se  ZČU zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt na www stránkách ZČU.


Souhlas se zpracováním údaje o zdravotním omezení dítěte

Souhlas je Západočeské univerzitě v Plzni udělen za účelem vyhodnocení, zda bude Vaše dítě schopno účastnit se JuniorFEL a aby mohla ZČU tato zdravotní omezení zohlednit při účastí dítěte na JuniorFEL. Výmaz tohoto údaje provedeme automaticky 3 měsíce po skončení JuniorFEL. ZČU je oprávněna použít údaj o zdravotním omezení dítěte pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o právu dítěte tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o právu dítěte přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o právu dítěte na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen o tom, že tato práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu junior@fel.zcu.cz nebo kontaktní adresu pořadatele. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

Pořadatel

JuniorFEL a [JuniorFEL2] pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU již od roku 2007. Originálním způsobem tak přibližuje dětem taje elektrotechniky a elektroniky.

Kontakt

Adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Martina Nováková
Univerzitní 26
Plzeň, 306 14
Telefon
(+420) 377 634 011
E-mail
novakmar@fel.zcu.cz
JuniorFEL
junior@fel.zcu.cz